Start

2020-04-20 00:00 AKDT

CS3233 Open Internet Final Team Contest

End

2020-04-20 05:00 AKDT
The end is near!
Contest is over.
Not yet started.
Contest is starting in -221 days 18:53:32

Time elapsed

5:00:00

Time remaining

0:00:00

First to solve problem

Solved problem

Attempted problem

Pending judgement

Rk Team Slv. Time A B C D E F G H I J K L M
1
TeamAndJerro (J_Irvin, Steven_W, Sergio)
IDN 9 1691 3
164
1
226
3
239
1
58
1
288
2
184
1
119
7
190
1
3
2
Pokemon Goh (Long, Hai Minh, Gabriel)
7 1577 3
290
6
--
12
199
3
87
8
--
2
186
1
207
2
--
2
265
1
3
3
mushroom (Guangxuan, Wen Yuen, Si Yuan)
SGP 6 744 2
231
6
123
20
--
1
61
7
--
2
149
1
39
4
--
14
--
1
1
4
DRYS (Rui Yuan, Daniel Toh, Yue Chen, Si Jie)
6 819 1
228
3
268
16
--
2
37
1
152
1
69
1
5
5
(.a.+){4} (Dave, Daniel, Xing Yang, Jamie)
SGP 5 723 4
--
6
78
40
--
9
137
3
156
1
27
2
5
6
ro🅱️in-chan itai 💦 yamete~ 👌(。◕‿‿◕。)👌🍆 (Matthew, Ryan C, Yan Hao)
SGP 5 1025 4
211
6
133
8
128
6
--
2
190
1
--
3
3
7
CHAR (Ranen, Chee Heng, Adriel)
4 475 6
--
2
58
3
222
1
129
1
6
8
Team: Send DomiNUS to Alice (Tuan, Johnny, Nhat Minh)
VNM 4 664 1
109
1
202
1
221
2
112
9
banjo ( ͡° ͜ʖ ͡°) (Benson, Ryan S, Ashley)
SGP 4 886 1
--
5
141
8
--
5
272
7
168
7
--
2
5
10 Ammar Fathin Sabili IDN 3 286 1
40
6
138
4
--
1
8
11
Ziwenyy (Ziwen, Yiyang, Evan, Jiahng)
SGP 2 120 30
--
1
112
2
--
1
8
12
tinycp (Yiming, Bryan, Ryan G)
SGP 2 189 4
124
2
--
1
5
13
h̴̋̚ͅa̸̝̟͋l̶͔̏̏imň̶̼͊i̵̠̇🅱️🅱️as̸̘̱͐ (Jerrell, Daniel, Nicholas)
SGP 2 331 1
--
39
--
2
286
19
--
2
5
14
thepromen (Chur Zhe, Zhiheng, Qirui)
SGP 2 355 1
--
1
--
11
131
5
--
4
--
2
4
15
ComPeT1t1v3 Pr0 [email protected] (Shantanu, Chenyang, Marc)
SGP 2 375 4
--
7
232
4
--
5
--
2
3
16
Liquid (Jiayu, Bryan, Jalvin)
CHN 2 504 13
235
8
--
1
--
2
9
17
sui bian (Choo Ray, Yuxuan, Yunrui)
1 72 3
32
A B C D E F G H I J K L M
Solved / Tries 5/15
(33%)
6/42
(14%)
3/106
(3%)
0/1
(0%)
0/0
(0%)
13/136
(10%)
1/16
(6%)
0/0
(0%)
10/49
(20%)
8/51
(16%)
0/8
(0%)
3/28
(11%)
17/28
(61%)
Average tries 2.14 4.20 13.25 1.00 -- 9.07 5.33 -- 3.27 3.92 2.00 5.60 1.65
Average tries to solve 2.00 4.17 7.00 -- -- 5.15 1.00 -- 2.40 1.75 -- 3.33 1.65