Hide

Problem F
Sifferprodukt

Languages en sv

Du får ett positivt heltal $x$. Om du multiplicerar ihop alla siffror i $x$ som inte är nollor så får du ett annat tal $y$. Om du upprepar detta tillräckligt många gånger så kommer du till slut få en siffra mellan $1$ och $9$. Skriv ett program som läser in talet $x$ och skriver ut vilken denna siffra är.

Indata

Ett heltal $x$ ($10 \leq x \leq 1\, 000$).

Utdata

Skriv ut en siffra mellan $1$ och $9$, siffran som fås genom att upprepade gånger multiplicera ihop alla nollskilda siffror av $x$.

Exempelförklaring

I det första exemplet är $x = 808$. Först kommer vi multiplicera ihop $8$ och $8$ och få $64$. Därefter kommer vi få $6 \cdot 4 = 24$, och slutligen $2 \cdot 4 = 8$ som är svaret.

I det andra exemplet så finns det bara en nollskild siffra, $2$. Om man multiplicerar alla tal i en mängd av tal som bara består av ett element så får man talet självt. Svaret blir alltså $2$.

Sample Input 1 Sample Output 1
808
8
Sample Input 2 Sample Output 2
20
2

Please log in to submit a solution to this problem

Log in